Període 1984-1990

Any 1984

Parelles nidificants i èxit reproductor

Les dades relatives a la nidificació de l’esparver cendrós a l’Empordà presenten durant la temporada de l’any 1984 un balanç de fins a 5 parelles: 4 a la zona cerealista de Navata i Lladó i 1 també en sectors cerealistes de Vilanant. Només 2 polls arriben a volar.

A banda, esmentem una altra possible parella al sector de Navata, malgrat que no la computem per no tenir-ne evidències certes.
 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 1984.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
N1 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal ? 3 0(1)
N2 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal ? 3 2(2)
N3 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal ? 0 0(3)
N4 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal ? 0 0(3)

Total Navata-Lladó

6 mínim 6 mínim 2
V1 Vilanant Camp de cereal ? 3 0(1)

Total Vilanant

3 mínim 3 0

TOTAL EMPORDÀ

8 mínim 9 mínim 2

(1) Niu espoliat.
(2) Un poll és esclafat per la segadora.
(3) Niu esclafat per la segadora.
 
16-32

Un dels dos nius que no poguérem trobar a temps i que la màquina segadora els passà al damunt.
 

Consideracions generals i aspectes a destacar

Aquest és el primer any que efectuem els treballs de cerca i intent de salvaguarda de les nierades. Tot és escàs i migrat: l’experiència nostra, els recursos de l’administració, la voluntat de col.laborar dels pagesos …
 
17-6

Niu N2 que es localitzà al costat esquerra de la carretera de Navata a Lladó. Dels tres polls crescuts, un acabà essent esclafat per la segadora just abans d’alçar el vol.
 
Per tot plegat els resultats no poden ser més dolents –de fet no és cert; l’any següent encara en seran més de negatius–, de manera que de 5 nius només un s’acaba salvant. I fins i tot d’aquest niu, un dels polls és esclafat per la segadora ja que el poll volta pel mig del camp en el moment de la sega i no pot ser localitzat.
 
18-7

Un dels dos únics polls de cendrós que aquest any 1984 aconseguí alçar el vol, a principis del mes de juliol.
 

Any 1985

Parelles nidificants i èxit reproductor

Per aquest any 1985 les dades relatives a la nidificació de l’esparver cendrós a l’Empordà presenten un balanç de 5 parelles segures: 4 a la zona cerealista de Navata i Lladó i 1 també en sectors cerealistes de Vilanant. Només un poll arriba a volar, malgrat que és abatut posteriorment.

Esmentem també dues possibles parelles, una al sector de Navata i l’altra a la zona de Vilanant. Atès que les referències són indirectes, no les podem donar com a segures.
 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 1985.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
N1 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 4 0 0(1)
N2 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 4 4 0(2)
N3 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 3 2 0(3)
N4 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 4 0 0(4)

Total Navata-Lladó

6 mínim 6 mínim 0
V1 Vilanant Camp de cereal ? 5 0(4)

Total Vilanant

3 mínim 3 0

TOTAL EMPORDÀ

8 mínim 9 mínim 0

(1) Ous esclafats.
(2) Polls morts furtivament.
(3) Poll al niu, mort furtivament. El jove volador acaba essent abatut per tret.
(4) Niu espoliat.
 
26-5

Niu amb 5 polls al municipi de Vilanant. Els polls foren sostrets del niu la mateixa nit que el camp se segà i un cop deixat un petit rodal allà on es trobava.
 

Consideracions generals i aspectes a destacar

Temporada encara més tràgica que la del 1984, atès que es manifesta amb tota la crueltat l’odi de determinats sectors de la població rural de la zona cap a aquestes aus. La implicació de l’administració en les operacions de recerca i salvaguarda és lamentable.

Així, en un niu els ous són esclafats, en un altre els polls són trobats morts i esquarterats al mateix niu, en un tercer s’enduen els ous i en un altre els 5 polls desapareixen la mateixa nit després de ser segat el camp. A l’únic nial que mig se salva, un poll és mort al mateix niu i l’altra abatut per tret atès que ja vola. Un autèntic drama!!
 
26-10

Niu M3, prop de la carretera de Navata a Lladó. Dels dos polls crescuts, un fou mort al mateix nial i l’altre abatut per tret quan ja feia les primeres volades.
 

Any 1986

Parelles nidificants i èxit reproductor

Aquesta temporada es localitzen 2 nius a la zona cerealista de Navata i els seus voltants, malgrat que acaben fracassant per raons diverses.
 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 1986.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
N1 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 5 0 0
N2 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal ? ? 0

Total Navata-Lladó

5 mínim ? 0

TOTAL EMPORDÀ

5 mínim ? 0

 

Consideracions generals i aspectes a destacar

Temporada també molt dolenta, en la qual malgrat l’experiència desastrosa dels dos anys anteriors, es continua treballant amb absoluta solitud. El recolzament per part d’institucions i administració és gairebé inexistent.

 

Any 1987

Parelles nidificants i èxit reproductor

L’any 1987 es localitzen 3 parelles nidificants, totes a la zona de Navata i encontorns. Únicament un dels nius prospera i els 3 joves acaben volant.
 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 1987.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
N1 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 4 mínim 4 0(1)
N2 Zona cerealista de Taravaus Camp de cereal 3 mínim 3 3
N3 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 3 mínim 3 0(2)

Total Navata-Lladó

10 mínim 10 3

TOTAL EMPORDÀ

10 mínim 10 3

(1) Dels 4 polls, 3 es retiren i 1 es deixa al marge. D’aquest últim no se’n sap res més.
(2) Dels 3 polls, se’n retiren 2. El que resta acaba essent espoliat.
 

Consideracions generals i aspectes a destacar

L’experiència negativa dels anys anteriors ens porta a retirar de dos dels nius la pràctica totalitat dels polls. L’únic poll que deixem en aquests nius acaba essent espoliat o bé depredat. Tanmateix en un tercer niu –al sector de Taravaus– s’hi posa vigilància gairebé permanent fins que els polls s’envolen. Tots els joves acaben volant, de manera que es tracta de l’èxit més gran que es dóna en les 4 temporades que es porten de recerca de nierades de cendrós.
 
36-38

Niu N2 prop del nucli de Taravaus. Per l’experiència acumulada, a aquest niu es posà vigilància permanent i els 3 polls acabarien volant.
 

Any 1988

Parelles nidificants i èxit reproductor

La temporada de 1988 es localitza una sola parella en un camp de blat, on s’hi troben 5 polls. Després d’un canvi de polls, només 1 acaba volant.
 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 1988.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
N1 Zona cerealista de Navata-Lladó Camp de cereal 5 mínim 5 1(1)

Total Navata-Lladó

5 mínim 5 1

TOTAL EMPORDÀ

5 mínim 5 1

(1) Els 5 polls que es troben al niu són canviats per 3 d’uns deu dies de més edat. D’aquests, només un arriba a volar.
 

Consideracions generals i aspectes a destacar

Davant el perill que la sega interfereixi amb els polls que s’acaben de trobar, es retiren els 5 polls que hi ha el niu i es substitueixen per 3 de més edat –uns 10 dies més. S’espera així que el dia de la sega els joves ja siguin voladors. Finalment, només un dels nous joves acaba volant.
 

Any 1989

Parelles nidificants i èxit reproductor

L’any 1989 no es localitza cap niu d’esparver cendrós a l’Empordà, tot i que es veuen exemplars. Pel que s’observa aquest any i les constatacions d’anys posteriors, estem ara convençuts que alguna parella nidificà a la garriga d’Avinyonet-Vilanant.
 

Consideracions generals i aspectes a destacar

Malgrat que no es localitza cap niu aquest any a l’Empordà, en diverses ocasions veiem exemplars –alguns fins i tot transportant presa– que de la zona cerealista dels encontorns de Navata es dirigeixen cap als sectors de garriga situats vora els nuclis d’Avinyonet de Puigventós i Vilanant. La determinació que teníem en aquells moments que el cendrós únicament nidificava en cereals no ens feu contemplar altres possibilitats. És per això que erròniament donem aquest 1989 a l’esparver cendrós com a extint en terres empordaneses.

L’any següent, quan poguérem localitzar parelles establertes al bell mig d’una zona de garriga, és quan finalment trenquem els motllos fins llavors prefixats i constatem haver tingut l’evidència davant nostre però tanmateix no voler-la veure. El cendrós, el 1989, no és pas que no nidifiqués a l’Empordà, sinó que la inversemblança que suposava per nosaltres que deixés la zona agrícola per anar cap als espais de garriga ens feia desconsiderar la possibilitat que s’establís allà i entendre aquells exemplars que hi vèiem traginat com a passavolants o no nidificants.
 

Any 1990

Parelles nidificants i èxit reproductor

Aquest any 1990 es localitzen al conjunt de l’Empordà fins a 4 parelles nidificants. Si tenim en compte allò succeït les temporades anteriors, els resultats són tot un èxit: 14 polls nascuts, tots envolats (més esparvers reeixits en un sol any que segurament en tota la passada dècada).
 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 1990.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
A1 Garriga d’Avinyonet-Vilanant Garriga amb pins dispersos ? 4 4
A2 Garriga d’Avinyonet-Vilanant Garriga amb pins dispersos ? 4 4

Total garriga d’Avinyonet-Vilanant

8 mínim 8 8
M1 Massís del Montgrí Garriga amb pins dispersos 4 2 2
M2 Massís del Montgrí Garriga amb pins dispersos 4 mínim 4 4

Total massís del Montgrí

8 mínim 6 6

TOTAL EMPORDÀ

16 mínim 14 14

 
93-36

Un dels dos nius trobats aquest 1990 al massís del Montgrí, en hàbitat de garriga. De 4 ous en sortiren 2 polls, que acabaren volant sense problemes.
 

Consideracions generals i aspectes a destacar

L’any 1990, després dels resultats tan migrats com dramàtics de les temporades anteriors, es pot considerar tot un èxit. I això és així tant pels resultats obtinguts –14 polls envolats dels 4 nius que es localitzen– com pel fet de trobar el conjunt de les postes en zones de garriga, que en ser un hàbitat de constitució espontània no es veu sotmès a cap mena d’activitat humana.

Val a dir que aquest fet significa un canvi de paradigma a les nostres comarques, atès que comporta alliberar-nos de l’angoixant pressió de cercar els nials amb la remor de les segadores com a tràgica música de fons.

A banda del canvi d’hàbitat, també és molt remarcable l’aparició d’un nou àmbit territorial pels cendrosos, i que se centra en el massís del Montgrí (Baix Empordà). Tal vegada, si els ambients de garriga continuen essent els escollits per l’espècie per niar-hi, al Montgrí hi tenen grans extensions d’aquesta comunitat i unes òptimes condicions de preservació.
 
94-12

Niu M2 al massís del Montgrí, amb 4 polls de més de tres setmanes ja força emplomats.

Avís cookies

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei, en navegar-hi n'acceptes l'ús. política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies